Ympäristöterveydenhuolto - ennaltaehkäisyä ja viranomaistyötä

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygieenisestä valvonnasta, tupakkalain noudattamisen valvonnasta, nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta.

Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia.

Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueena on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Sodankylä. Alueella toimii tällä hetkellä 6 eläinlääkäriä ja 4 terveystarkastajaa.

Ympäristöterveydenhuollon toimipisteiden yhteystiedot löydät täältä

Ympäristöterveydenhuollon jaoston esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset löydät täältä.

Uimarantaluettelo 2024

Enontekiö, Muonio, Kittilä ja Sodankylä

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo ennen kunkin uimakauden alkua Sosiaali- ja terveysministeriön asetusten 177/2008 ja 354/2008 soveltamisalaan kuuluvista uimarannoista.  

 

Lue lisää

ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY:n KILPISJÄRVEN ETELÄISENOSAN VEDENJAKELUALUEEN KEITTOKEHOTUKSEN PURKU

Ruoka– ja juomaveden keittokehotus on purettu torstaina 6.6.2024 Kilpisjärven eteläisenosan vedenjakelualueella. Verkostovesi on jälleen juomakelpoista, eikä sitä enää tarvitse keittää.

Lue lisää

RUOKA- JA JUOMAVESI ON KEITETTÄVÄ ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY:N KILPISJÄRVEN ETELÄOSAN VEDENJAKELUALUEELLA

Enontekiön kunnan Kilpisjärven eteläisenosan vedenjakelualueen kaikki ruoka– ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Enontekiön Vesihuolto Oy:n Kilpisjärven eteläisenosan vedenjakelualueella on runkovesijohdossa putkirikko, jonka johdosta vedenjakelu on jouduttu keskeyttämään. Verkostosta otetaan vesinäytteet veden laadun varmistamiseksi.

Kilpisjärven eteläisenosan vedenjakelualueen veden käyttäjiä tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja tilanteen selvittämisestä. Keittokehotuksen päättyminen ilmoitetaan erikseen.

 

Lue lisää

Enontekiön eläinlääkärivastaanotto on siirtynyt väistötiloihin ma 9.10.23 alkaen

Vastaanoton uusi osoite on Sopulikuja 6 F

Lue lisää

Sairastumis- ja haittaepäilyilmoitukset ilpassa valtakunnalliseen käyttöön

Ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilppa-ilmoituspalvelun sairastumis- ja haittaepäilyilmoitukset ovat nyt valtakunnallisessa käytössä. ilpassa kuluttajat ja toimijat voivat ilmoittaa:

  • Sairastumisesta tai muusta terveyshaittaepäilystä, jonka epäillään aiheutuneen elintarvikkeesta, talousvedestä tai uimavedestä. Esimerkiksi ruokamyrkytys tai allerginen reaktio.
  • Haitasta, joka on havaittu elintarvikkeessa, talousvedessä tai uimavedessä. Esimerkiksi vierasesineet elintarvikkeessa tai poikkeava haju talousvedessä.

Jos samaan tapaukseen liittyy useita sairastuneita, voi niistä ilmoittaa samalla ilmoituksella. Sairastumis- ja haittaepäilyilmoituksen tekeminen ei vaadi sisäänkirjautumista. ilpasta ilmoituksen tiedot menevät sähköisesti paikallisen valvontayksikön käsiteltäväksi. Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan ilmoituksista toimijat voivat ilmoittaa ilpassa kuten aiemmin. Lisätietoja ja neuvoja antaa paikallinen valvontayksikkö.

ilppa-palvelun teknisestä ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto.

Lue lisää:  https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/ilppa--ymparistoterveydenhuollon-sahkoinen-ilmoituspalvelu/

Laskujen välittäjä muuttunut - tarkista saajan tilinumero

Sodankylän kunnan laskujen välittäjä on muuttunut.

Mikäli olette aikaisemmin tallentaneet laskun saajan (Sodankylän kunta) tilinumeron verkkopankkiinne, tarkistakaa, että tilinumero vastaa nyt saamassanne laskussa olevia Saajan tilinumeroita.

Veroluonteinen maksu käyttöön 2022 alkaen

Elintarvikealan toiminnalle vuosimaksu

 

Kunnat alkavat periä elintarvikealan toimijoilta 150 euron suuruista vuosittaista perusmaksua elintarvikevalvonnasta vuoden 2022 alusta alkaen. Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu, se ei määräydy valvontatarpeen mukaisesti. Valvonnan perusmaksu peritään valvontakohdekohtaisesti kunnan valvomilta kohteilta. Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai joilta edellytetään ilmoitusta rekisteröintiä varten eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia elintarvikehuoneistoja.

 

Kyläkauppojen, yleishyödyllisten yhteisöjen ja poron ja riistan lihaa käsittelevien pienimuotoisten elintarvikehuoneistojen ei tarvitse maksaa valvonnan perusmaksua. Maksuvelvoite ei koske myöskään alkutuotantoa eikä elintarvikkeiden käsittelyä alkutuotannon osana.

Vaikka kohde ja toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta niin kohde on edelleen valvonnan piirissä ja muusta valvonnasta peritään maksut elintarvikelain 73 §:n mukaisesti.

 

Lisätietoa: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/valvonta/valvonnan-perusmaksu/

 

 

Terveydensuojelulain kohteiden vuosimaksu

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitettavien toimintojen valvonnasta peritään jatkossa kunnan määrittelemien valvontamaksujen lisäksi uusi valvonnan veroluonteinen vuosittainen perusmaksu, jonka suuruus on 150 euroa vuodessa. Maksu peritään kalenterivuoden alussa kaikista niistä toiminnoista/toimipaikoista, jotka on terveydensuojelulain mukaisia valvontakohteita. Maksua ei palauteta, jos toiminta lopetetaan kesken kalenterivuoden. Jos uusi toiminnanharjoittaja aloittaa toiminnan kesken kalenterivuoden, ei valvontamaksua peritä kyseiseltä kalenterivuodelta. Kausiluontoinen toiminta on yhtä lailla perusmaksuvelvollista toimintaa kuin vuoden ympäri tapahtuva toiminta.

 

Vuoksimaksu koskee mm. kouluja, päiväkoteja, sisäliikuntakohteita, tehostetun palveluasumisen yksiköitä, talousvesilaitoksia ja majoitustoimintaa. Pienimuotoisilta toimijoilta, joille vuosittainen valvonnan perusmaksu on kohtuuton suhteessa heidän toiminnastaan syntyvään valvonta- ja ohjaustarpeeseen, ei peritä valvonnan perusmaksua. Näitä ovat mm. majoittumiseen tarjottu kalustettu huoneisto, loma-asunto, yleisölle avoin liikuntatila, jossa on korkeintaan yksi liikuntasali, yleisölle avoin uimaranta, pienet vesilaitokset ja ryhmäperhepäiväkoti.

 

Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Muutoksella edistetään valvonnan kohdentamista kaikkein vaikuttavimpiin valvontatoimenpiteisiin ja -keinoihin. Perusmaksu mahdollistaa valvonnan toteuttamisen nykyistä kattavammin ja monipuolisemmin.

 

 Lisätietoa: https://stm.fi/-/terveydensuojelulain-muutos-vahvistettiin

 

Uusi elintarvikelaki voimaan huhtikuussa

Uusi elintarvikelaki ja siihen liittyvät asetukset tulivat voimaan 21.4.2021.

Uusi elintarvikelaki ottaa huomioon myös viime vuosien muutokset elintarvikealalla. Merkittävä osa elintarviketoiminnasta ei ole enää sidottuna perinteiseen elintarvikehuoneistoon, vaan toimintaa harjoitetaan yhä useammin verkossa tai mobiilialustojen välityksellä.Valvonnassa keskitytään entistä enemmän valvomaan elintarvikealan toimintaa elintarvikehuoneistojen sijaan. Myös verkkokauppojen valvonta tehostuu. Riskiperusteisuus on asetettu kaiken valvonnan lähtökohdaksi.

Muutoksia on tullut myös valvonnasta perittäviin maksuihin. Tarkastusmaksujen lisäksi vuoden 2022 alusta peritään valvonnan vuosimaksua eli perusmaksua (150 euroa), joka mahdollistaa neuvovan valvontatyön. Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat pienimuotoista toimintaa. Tämän lisäksi valvontakohteilta peritään edelleen toteutuneesta valvonnasta kuntien hyväksymät taksan mukaiset suoriteperusteiset maksut.

Elintarvikelakiin on lisätty myös elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu. Valvontaviranomainen voi määrätä toimijalle 300 - 5 000 euron seuraamusmaksun muun muassa, jos toimija harjoittaa elintarviketoimintaa, jota ei ole rekisteröity tai hyväksytty lain edellyttämällä tavalla, ei noudata esimerkiksi laissa säädettyä vaatimusta omavalvonnasta tai markkinoi elintarvikkeita elintarvikemääräysten vastaisella tavalla.

Elintarvikelaki (297/2021)

ilppa - Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto ottaa käyttöön 16.11.2020 valtakunnallisen ilppa-nimisen sähköisen ilmoituspalvelun. Palvelu on Ruokaviraston kehittämä. 

ilpassa ilmoitat 
elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan
• aloittamisesta
• olennaisesta muuttumisesta
• lopettamisesta 
ilppaan pääset osoitteesta  ilppa.fi 

Ilpasta tiedot menevät viranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti


Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset

1. Suomi.fi valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen.
2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia. 


Asian käsittelyn eteneminen

1. Ilmoitus saapuu oman alueesi valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Yleensä valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia.

 

Lue lisää ilppa-Ruokavirasto 

Siirry tekemään ilmoitus täällä

 

Eläinlääkäripäivystys sekä viikonloppuisin että arkisin Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kuntien alueella yhtenä päivystysalueena

TIEDOTE 27.9.2017

 

Eläinlääkäripäivystys sekä viikonloppuisin että arkisin jatkuu koko Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuollon alueella toistaiseksi yhtenä päivystysalueena

Päivystävä eläinlääkäri tavoitettavissa arkisin klo 16.00-08.00 ja viikonloppuisin pe klo 16.00-ma klo 08.00 numerosta 020 692 699

Lue lisää

Mitä ympäristöterveydenhuolto on?

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivillä olleiden johtavien asiantuntijoiden luennot katsottavissa. Luennot voi ladata myös tiedostoina.
 

Lue lisää