Ympäristöterveydenhuolto - ennaltaehkäisyä ja viranomaistyötä

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygieenisestä valvonnasta, tupakkalain noudattamisen valvonnasta, nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta.

Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia.

Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueena on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Sodankylä. Alueella toimii tällä hetkellä 6 eläinlääkäriä ja 4 terveystarkastajaa.

Ympäristöterveydenhuollon toimipisteiden yhteystiedot löydät täältä

Ympäristöterveydenhuollon jaoston esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset löydät täältä.

RUOKA- JA JUOMAVEDEN KEITTOKEHOTUS ON PURETTU 7.2.2024 KAUKOSEN VESIOSUUSKUNNAN VEDENJAKELUALUEELLA POIKKIJOELLA

Vettä voi käyttää normaalisti koko vedenjakelualueella.

Lue lisää

RUOKA- JA JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ KAUKOSEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN VEDENJAKELUALUEELLA POIKKIJOEN ALUEELLA

Ruoka- ja juomavesi on edelleen keitetttävä Kaukosen vesihuolto-osuuskunnan vedenjakelualueella Poikkijoen alueella. Muualla vedenjakelualueella vettä ei tarvitse enää keittää.

Lue lisää

RUOKA- JA JUOMAVESI ON KEITETTÄVÄ KAUKOSEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN VEDENJAKELUALUEELLA

Kaikki ruoka– ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Lue lisää

Enontekiön Vesihuolto Oy:n Karesuvannon vedenjakelualueen keittokehotuksen purku

Ruoka – ja juomaveden keittokehotus on purettu keskiviikkona 22.11.2023 Karesuvannon vedenjakelualueella.

Lue lisää

Enontekiön eläinlääkärivastaanotto on siirtynyt väistötiloihin ma 9.10.23 alkaen

Vastaanoton uusi osoite on Sopulikuja 6 F

Lue lisää

Sairastumis- ja haittaepäilyilmoitukset ilpassa valtakunnalliseen käyttöön

Ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilppa-ilmoituspalvelun sairastumis- ja haittaepäilyilmoitukset ovat nyt valtakunnallisessa käytössä. ilpassa kuluttajat ja toimijat voivat ilmoittaa:

 • Sairastumisesta tai muusta terveyshaittaepäilystä, jonka epäillään aiheutuneen elintarvikkeesta, talousvedestä tai uimavedestä. Esimerkiksi ruokamyrkytys tai allerginen reaktio.
 • Haitasta, joka on havaittu elintarvikkeessa, talousvedessä tai uimavedessä. Esimerkiksi vierasesineet elintarvikkeessa tai poikkeava haju talousvedessä.

Jos samaan tapaukseen liittyy useita sairastuneita, voi niistä ilmoittaa samalla ilmoituksella. Sairastumis- ja haittaepäilyilmoituksen tekeminen ei vaadi sisäänkirjautumista. ilpasta ilmoituksen tiedot menevät sähköisesti paikallisen valvontayksikön käsiteltäväksi. Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan ilmoituksista toimijat voivat ilmoittaa ilpassa kuten aiemmin. Lisätietoja ja neuvoja antaa paikallinen valvontayksikkö.

ilppa-palvelun teknisestä ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto.

Lue lisää:  https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/ilppa--ymparistoterveydenhuollon-sahkoinen-ilmoituspalvelu/

Laskujen välittäjä muuttunut - tarkista saajan tilinumero

Sodankylän kunnan laskujen välittäjä on muuttunut.

Mikäli olette aikaisemmin tallentaneet laskun saajan (Sodankylän kunta) tilinumeron verkkopankkiinne, tarkistakaa, että tilinumero vastaa nyt saamassanne laskussa olevia Saajan tilinumeroita.

 

 

Veroluonteinen maksu käyttöön 2022 alkaen

Elintarvikealan toiminnalle vuosimaksu

 

Kunnat alkavat periä elintarvikealan toimijoilta 150 euron suuruista vuosittaista perusmaksua elintarvikevalvonnasta vuoden 2022 alusta alkaen. Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu, se ei määräydy valvontatarpeen mukaisesti. Valvonnan perusmaksu peritään valvontakohdekohtaisesti kunnan valvomilta kohteilta. Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai joilta edellytetään ilmoitusta rekisteröintiä varten eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia elintarvikehuoneistoja.

 

Kyläkauppojen, yleishyödyllisten yhteisöjen ja poron ja riistan lihaa käsittelevien pienimuotoisten elintarvikehuoneistojen ei tarvitse maksaa valvonnan perusmaksua. Maksuvelvoite ei koske myöskään alkutuotantoa eikä elintarvikkeiden käsittelyä alkutuotannon osana.

Vaikka kohde ja toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta niin kohde on edelleen valvonnan piirissä ja muusta valvonnasta peritään maksut elintarvikelain 73 §:n mukaisesti.

 

Lisätietoa: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/valvonta/valvonnan-perusmaksu/

 

 

Terveydensuojelulain kohteiden vuosimaksu

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitettavien toimintojen valvonnasta peritään jatkossa kunnan määrittelemien valvontamaksujen lisäksi uusi valvonnan veroluonteinen vuosittainen perusmaksu, jonka suuruus on 150 euroa vuodessa. Maksu peritään kalenterivuoden alussa kaikista niistä toiminnoista/toimipaikoista, jotka on terveydensuojelulain mukaisia valvontakohteita. Maksua ei palauteta, jos toiminta lopetetaan kesken kalenterivuoden. Jos uusi toiminnanharjoittaja aloittaa toiminnan kesken kalenterivuoden, ei valvontamaksua peritä kyseiseltä kalenterivuodelta. Kausiluontoinen toiminta on yhtä lailla perusmaksuvelvollista toimintaa kuin vuoden ympäri tapahtuva toiminta.

 

Vuoksimaksu koskee mm. kouluja, päiväkoteja, sisäliikuntakohteita, tehostetun palveluasumisen yksiköitä, talousvesilaitoksia ja majoitustoimintaa. Pienimuotoisilta toimijoilta, joille vuosittainen valvonnan perusmaksu on kohtuuton suhteessa heidän toiminnastaan syntyvään valvonta- ja ohjaustarpeeseen, ei peritä valvonnan perusmaksua. Näitä ovat mm. majoittumiseen tarjottu kalustettu huoneisto, loma-asunto, yleisölle avoin liikuntatila, jossa on korkeintaan yksi liikuntasali, yleisölle avoin uimaranta, pienet vesilaitokset ja ryhmäperhepäiväkoti.

 

Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Muutoksella edistetään valvonnan kohdentamista kaikkein vaikuttavimpiin valvontatoimenpiteisiin ja -keinoihin. Perusmaksu mahdollistaa valvonnan toteuttamisen nykyistä kattavammin ja monipuolisemmin.

 

 Lisätietoa: https://stm.fi/-/terveydensuojelulain-muutos-vahvistettiin

 

Uusi elintarvikelaki voimaan huhtikuussa

Uusi elintarvikelaki ja siihen liittyvät asetukset tulivat voimaan 21.4.2021.

Uusi elintarvikelaki ottaa huomioon myös viime vuosien muutokset elintarvikealalla. Merkittävä osa elintarviketoiminnasta ei ole enää sidottuna perinteiseen elintarvikehuoneistoon, vaan toimintaa harjoitetaan yhä useammin verkossa tai mobiilialustojen välityksellä.Valvonnassa keskitytään entistä enemmän valvomaan elintarvikealan toimintaa elintarvikehuoneistojen sijaan. Myös verkkokauppojen valvonta tehostuu. Riskiperusteisuus on asetettu kaiken valvonnan lähtökohdaksi.

Muutoksia on tullut myös valvonnasta perittäviin maksuihin. Tarkastusmaksujen lisäksi vuoden 2022 alusta peritään valvonnan vuosimaksua eli perusmaksua (150 euroa), joka mahdollistaa neuvovan valvontatyön. Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat pienimuotoista toimintaa. Tämän lisäksi valvontakohteilta peritään edelleen toteutuneesta valvonnasta kuntien hyväksymät taksan mukaiset suoriteperusteiset maksut.

Elintarvikelakiin on lisätty myös elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu. Valvontaviranomainen voi määrätä toimijalle 300 - 5 000 euron seuraamusmaksun muun muassa, jos toimija harjoittaa elintarviketoimintaa, jota ei ole rekisteröity tai hyväksytty lain edellyttämällä tavalla, ei noudata esimerkiksi laissa säädettyä vaatimusta omavalvonnasta tai markkinoi elintarvikkeita elintarvikemääräysten vastaisella tavalla.

Elintarvikelaki (297/2021)

Terveystarkastajien toiminta korona-aikana

 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajat ovat pääosin etätöissä. Tavoitat heidät työaikana varmimmin puhelimitse ja sähköpostitse.

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallisia ohjeita. Korona-epidempian teemme valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia harkinnan mukaan ja kunkin kunnan korona-tilannetta seuraten. Tarkastuksilla käytämme aina suu-nenäsuojainta. Kiireelliset ja välttämättömät tarkastukset tehdään hygienia-ohjeita noudattaen ja tarvittaessa henkilönsuojaimia käyttäen. 

Välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuksia ovat mm:

- ruokamyrkytysten ja -epidemioiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.

- talousveden laadun poikkeamat sekä talousvesivälitteisten epidemoiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot

- muiden elintarvikevaaratilanteiden ja takaisinvetojen hoito ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.

- elintarvikkeiden vientiin ja tuontiin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot sekä vientitodistusten myöntäminen.

- tarkastukset, silloin kun epäillään vakavaa lainsäädännön rikkomista.

- kuntien vastuulla oleva lihantarkastus

- lisäksi muut välttämättömiksi katsottavat tarkastukset, esim. toiminnan aloittamiseen liittyvät hyväksymistarkastukset

 

Elintarvikealan toimijoille on Ruokavirasto koonnut vastauksia yleisimpiin kysymyksiin sivuilleen. 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta--elintarvikealan-yrityksille/ 

 

Outi Romakkaniemi

ympäristöterveyspäällikkö

 

ilppa - Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto ottaa käyttöön 16.11.2020 valtakunnallisen ilppa-nimisen sähköisen ilmoituspalvelun. Palvelu on Ruokaviraston kehittämä. 

ilpassa ilmoitat 
elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan
• aloittamisesta
• olennaisesta muuttumisesta
• lopettamisesta 
ilppaan pääset osoitteesta  ilppa.fi 

Ilpasta tiedot menevät viranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti


Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset

1. Suomi.fi valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen.
2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia. 


Asian käsittelyn eteneminen

1. Ilmoitus saapuu oman alueesi valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Yleensä valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia.

 

Lue lisää ilppa-Ruokavirasto 

Siirry tekemään ilmoitus täällä

 

Eläimen omistajan varautuminen koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen

 

Eläimen omistajan tulisi varautua tilanteeseen, jossa ei ole enää kykeneväinen huolehtimaan eläimestään.

Mikäli omistat lemmikin tai tuotantoeläimiä etkä kuulu lomituspalveluiden piiriin, varaudu omaan sairastumiseesi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 

 • varaa eläimelle juomavettä sen pitopaikkaan useamman päivän varalle.
 • laadi luettelo omistamistasi eläimistä ja niiden pitopaikasta, myös ulkona pidettävistä eläimistä
 • kirjaa eläimen väliaikaisesta hoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot näkyville. Mikäli sovittua hoitajaa ei ole, ilmoita sekin.
 • laita kirjaamasi tiedot ulko-oven välittömään läheisyyteen, esim. eteiseen, mistä ne on helppo havaita.

 

Tiedot tulisi löytyä ainakin talouksista, joissa eläimen hoitamisesta vastaa vain yksi henkilö. Tarvittaessa eläimelle järjestetään tilapäinen hoito viranomaisen toimesta.

Mikäli eläimen epäillään jääneen ilman hoitoa, tulee ottaa yhteyttä seuraaviin kunnaneläinlääkäreiden numeroihin:

 • Sodankylä: 0400 398 975 ja 040 570 8223
 • Kittilä: 0400 393 503
 • Muonio ja Enontekiö: 040 662 1452 ja 040 865 3766
 • Päivystysaikana (arki-iltaisin ja viikonloppuisin): 020 692 699 tai poliisi 112

 

Ympäristöterveydenhuollon toiminta korona-epidemian aikana

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajat ovat siirtyneet etätöihin. Tavoitat heidät työaikana puhelimitse ja sähköpostitse.

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallisia ohjeita sekä kuntakohtaisia suosituksia. Korona-epidempian aikana teemme valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia harkinnan mukaan ja kuntakohtaista koronatilannetta seuraten. Tarkastuksilla käytämme aina suu-nenäsuojainta. Kiireelliset ja välttämättömät tarkastukset tehdään hygienia-ohjeita noudattaen ja tarvittaessa henkilönsuojaimia käyttäen. 

Välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuksia ovat mm:

- ruokamyrkytysten ja -epidemioiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.

- talousveden laadun poikkeamat sekä talousvesivälitteisten epidemoiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot

- muiden elintarvikevaaratilanteiden ja takaisinvetojen hoito ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.

- elintarvikkeiden vientiin ja tuontiin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot sekä vientitodistusten myöntäminen.

- tarkastukset, silloin kun epäillään vakavaa lainsäädännön rikkomista.

- kuntien vastuulla oleva lihantarkastus

- lisäksi muut välttämättömiksi katsottavat tarkastukset, esim. toiminnan aloittamiseen liittyvät hyväksymistarkastukset

 

Elintarvikealan toimijoille on Ruokavirasto koonnut vastauksia yleisimpiin kysymyksiin sivuilleen. 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta--elintarvikealan-yrityksille/ 

 

Outi Romakkaniemi

ympäristöterveyspäällikkö

 

OHJEITA ASIAKKAILLE ELÄINLÄÄKÄRISSÄ ASIOINTIIN

Eläinlääkäritoiminta kaikissa Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnissa (Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä)  jatkuu lähes normaalina. Pyydämme kuitenkin asiakkaita huomioimaan seuraavat asiat: 
 
 • jos olet sairas, pyydä joku muu tuomaan eläin vastaanotolle
 • pese kädet saapuessasi vastaanoton odotustilaan. Tarjolla on myös käsidesiä, käytä sitä tullessasi ja poislähtiessäsi.
 • pidä riittävä etäisyys eläinlääkäriin
 • tule vastaanotolle yksin, älä tuo mukanasi ylimääräisiä henkilöitä 
 • jos olet ollut ulkomailla lähiaikoina, pyydä joku muu tuomaan eläin vastaanotolle
 
Kiireelliset potilastapaukset hoidetaan tilanteesta riippumatta, mutta vaativien toimenpiteiden ajanvarauksia joudumme mahdollisesti siirtämään myöhemmäksi. Mikäli henkilöstöä sairastuu, joudumme karsimaan toimintaa kiireettömästä potilastyöstä ja keskitymme tällöin vain kiireellisiin ja päivystysluonteisiin. 
 
Outi Romakkaniemi
ympäristöterveyspäällikkö 

Eläinlääkäripäivystys sekä viikonloppuisin että arkisin Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kuntien alueella yhtenä päivystysalueena

TIEDOTE 27.9.2017

 

Eläinlääkäripäivystys sekä viikonloppuisin että arkisin jatkuu koko Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuollon alueella toistaiseksi yhtenä päivystysalueena

Päivystävä eläinlääkäri tavoitettavissa arkisin klo 16.00-08.00 ja viikonloppuisin pe klo 16.00-ma klo 08.00 numerosta 020 692 699

Lue lisää

Mitä ympäristöterveydenhuolto on?

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivillä olleiden johtavien asiantuntijoiden luennot katsottavissa. Luennot voi ladata myös tiedostoina.
 

Lue lisää