Omavalvonta

Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat. Elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jota toteuttamalla estetään elintarvikehygieeniset riskit ja taataan elintarvikkeiden turvallisuus. Suunnitelma sisältää omavalvonnan tukijärjestelmän ja tarvittaessa HACCP-järjestelmän. Omavalvontasuunnitelman laatimiseksi on ohjeistusta Elintarviketurvallisuusviraston sivuilla. 

Elintarvikekuljetusten omavalvontasuunnitelman laatimiseen on laadittu hyvän käytännön ohjeet kuljetusalan lähtökohdista ja käytännöistä.

Omavalvontasuunnitelman kattavuus tarkastetaan toiminnan alkuvaiheessa vähintään kolmen vuoden välein. Omavalvonnan toteuttamisesta muodostuva kirjanpito ja muut tallenteet tulee säilyttää siten, että ne ovat elintarvikevalvontaviranomaisen tarkastettavissa. Omavalvontasuunnitelma tulee pitää ajan tasalla päivittämällä sitä tarpeen mukaan.

Ruokaviraston ohjeistusta omavalvonnasta