Koulut, oppilaitokset, lasten päivähoitotilat ja lastenkodit

Kouluissa, oppilaitoksissa, lasten päivähoitotiloissa ja lastenkodeissa terveystarkastajat valvovat oppilaiden ja lasten käytössä olevien tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Koulu, oppilaitos, lasten päivähoitotila ja lastenkoti ovat terveydensuojelulain 13 §:n mukaan ilmoituksenvaraisia tiloja. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle todistus, jonka jälkeen kohde tulee suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Tarkastustiheys määriytyy kohteen riskinarvioinnin ja ympäristöterveydenhuollon voimassa olevan valvontasuunnitelman mukaan. Tarvittaessa kohteissa voidaan käydä myös asiakasvalituksen tai ilmenneen sisäilmaongelman vuoksi.

Tarkastuksen tavoitteena on selvittää terveysvaaran tai – haitan esiintyminen, eli aiheutuuko toiminnasta terveyshaittaa tai esiintyykö sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joiden vuoksi terveyshaittaa voi syntyä. Tarkastuksessa annetaan haitan estämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi tarpeelliset ohjeet, toimenpidekehotukset ja määräykset. Tarkastukseen liittyy aistinvaraista tarkastelua ja arviointia sekä mahdollisesti mittauksia ja näytteenottoa jatkotutkimuksia varten.

Tarkastuksella valvotaan myös muiden ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien kuten tupakka- ja elintarvikelain toteutumista.

Lainsäädäntöä

Muualla verkossa