Talousvesi

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä, ruoan valmistamiseen ja muihin kotitaloustarkoituksiin kuten yleisen hygienian ylläpitämiseen. Talousvettä on myös vesi, jota käytetään elintarvikehuoneistoissa ja julkisissa tai kaupallisen toiminnanharjoittajan toiminnassa ihmisten käyttöön.

Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä. Se ei myöskään saa syövyttää vedenjakelulaitteiden materiaaleja. Talousveden laadulle on asetettu terveysperusteisia laatuvaatimuksia ja -suosituksia.

Pintavesiä, kuten puro-, joki- tai järvivesiä, ei ole suositeltavaa käyttää ruoka- ja juomavetenä sellaisenaan. Yleisenä ohjeena on, jos pintavesiä käyttää ruoka- ja juomavetenä, vesi tulee keittää mikrobiologisen laadun varmistamiseksi vähintään 5 minuutin ajan. Peseytymiseen vettä voi käyttää, ellei siinä ole poikkeavaa hajua- tai makua tms.

Vesilaitoksen vedenjakelualueella talousveden laatuun liittyvissä tavanomaisissa kysymyksissä, kuten haju-, maku- ja värimuutoksissa, kuluttajan tulisi ottaa yhteyttä ensisijaisesti vesilaitokseen.

Ota yhteys ympäristöterveydenhuoltoon talousveden laatuun liittyvissä kysymyksissä silloin, kun epäilet talousveden aiheuttavan terveyshaittaa.

Hakemus talousvettä toimittavan laitoksen hyväksynnästä

Talousvettä toimittavan laitoksen ja toiminnanharjoittajan, joka toimittaa vettä talousvettä toimittavalle laitokselle (tukkulaitoksen), on haettava terveydensuojelulain 18 §:n mukaista hyväksyntää vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan muuttamista.  Ennen talousveden toimittamisen aloittamista vedenottamolta lähtevä vesi on tutkittava kaikkien sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) esitettyjen analyysien osalta. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty.

Talousvettä toimittava laitos on vastuussa toimittamansa veden laadusta ja sen tulee myös säännöllisesti tiedottaa veden laadusta vedenkäyttäjille.

Hakemus talousvettä toimittava laitos

Hakemus talousvesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymiseksi

Toiminnan muutos

Toiminnan hyväksymistä on haettava, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Olennaisia toiminnan muutoksia voivat olla esimerkiksi uudet vedenottamot, uudet vedenkäsittelymenetelmät tai uusien taajamien liittäminen vedenjakelualueeseen. Tukkulaitoksen toiminnan olennainen muutos voi olla esimerkiksi uusien vedenottamoiden käyttöönotto, vedenkäsittelymenetelmien muuttaminen ja veden toimittaminen uudelle talousvettä toimittavalle laitokselle. Toiminnan muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista. Muutokset on otettava huomioon valvontatutkimusohjelmassa, omavalvonnassa ja laitoksen häiriötilannesuunnitelmassa.

Hakemus toiminnan muutos

Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä

Seuraavien toiminnanharjoittajien ja vedenottamon tai vesisäiliön omistajan on tehtävä terveydensuojelulain 13 §:ssä tarkoitettu kirjallinen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kunnan terveydensuojeluviranomaiselle:

  • jos talousvettä toimittavalla laitoksella ei ole omaa vedentuotantoa tai käsittelyä (esim. vesiosuuskunta, joka ostaa veden toiselta vesilaitokselta)
  • jos talousvettä otetaan vedenottamosta omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista toimintaa (esim. koulu) tai kaupallista toimintaa (esim. majoitustoiminta)
  • jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä päivässä eli ns. kimppakaivo

Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä

Talousveden laadun valvonta

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto valvoo talousveden laatua

  • vesihuoltolaitosten vedenjakelualueilla tai
  • kun vettä käytetään elintarvikehuoneistoissa tai osana julkista tai kaupallista toimintaa.

Kaikkien talousvettä toimittavien laitosten, jotka toimittavat talousvettä yli 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 m³ päivässä, on laadittava (tai teetettävä) ehdotus valvontatutkimusohjelmaksi, jonka lopullinen sisältö sovitaan yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Talousvettä toimittavan laitoksen on pidettävä valvontatutkimusohjelma ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään viisi vuotta.

Edellä mainittujen talousvettä toimittavien laitosten toiminta-alueiden ulkopuolelle jääville pienemmille talousvettä toimittaville laitoksille, elintarvikehuoneistoille (esim. kaupat, tarjoilupaikat) ja julkisen tai kaupallisen alan toimijoille laaditaan näytteenottosuunnitelma. Näytteenottotiheys määräytyy käytettävän veden määrän mukaan.

Talousvettä toimittavien laitosten valvontatarkastukset tehdään voimassa olevan Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksista peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Eurofins Ahma Oy:n Rovaniemen laboratorio tutkii Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon talousveteen liittyvät viranomaisnäytteet.

Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot

 

 

Lainsäädäntöä

 

Muualla verkossa