Omavalvonta alkutuotannossa

Omavalvonnalla tarkoitetaan toimijan omaa valvontajärjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja alkutuotannon tuotteet ovat turvallisia.

Omavalvonnan kuvaamisella tarkoitetaan tilan toimintatapojen kuvaamista eikä siinä edellytetä säännöllisesti tapahtuvaa tehtyjen toimenpiteiden kirjaamista.

Kirjallista kuvausta ei kuitenkaan vaadita toimijoilta, jotka harjoittavat luonnonvaraisen riistan metsästystä tai luonnonvaraisista kasveista ja sienistä saatavien tuotteiden keräilyä eikä MMM:n asetuksen 1248/2011 mukaiselta elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäiseltä toiminnalta.

Omavalvonnan kirjallinen kuvaus

Kirjallisessa kuvauksessa on selostettava ainakin seuraavat toimenpiteet siltä osin kuin ne koskevat alkutuotantoa:

1) tilojen puhtaanapito;

2) laitteiden, säiliöiden, häkkien ja kuljetusvälineiden puhtaanapito;

3) eläinten puhtaanapito;

4) kasveista ja sienistä saatavien sellaisenaan syötävien alkutuotannon tuotteiden puhtauden tarkkailu;

5) rehun ja veden aistinvaraisen laadun valvonta;

6) haittaeläinten torjunta;

7) jätteiden käsittely;

8) elintarviketurvallisuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi tarpeelliset varotoimet tuotaessa eläimiä, kasveja ja sieniä alkutuotantopaikalle;

9) rehun lisäaineiden, eläinlääkkeiden, kasvinsuojeluaineiden, lannoitevalmisteiden, biosidien ja vaarallisten kemikaalien käyttö ja säilytys; ja

10) henkilöstön perehdyttäminen elintarvikehygieniaan ja tartuntatautien torjuntaan.

Alkutuotannon tai toimenpiteiden oleellisesti muuttuessa alkutuotannon toimijan on tarpeellisilta osin täydennettävä tai muutettava kuvausta.

Omavalvonnan kuvaus voi koostua yhdestä tai useammasta tiedostosta ja olla osa alkutuotantopaikalla noudatettavaa laatu- tai muuta järjestelmää.

Alkutuottaja voi myös noudattaa Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) arvioimaa toimialakohtaista hyvän käytännön ohjetta (jos sellainen on olemassa), jolloin siltä osin erillistä omavalvonnan kuvausta ei tarvitse laatia.