Talousvesi

Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä. Se ei myöskään saa syövyttää vedenjakelulaitteiden materiaaleja. Talousveden laadulle on asetettu terveysperusteisia laatuvaatimuksia ja -suosituksia.

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto valvoo säännöllisesti vesihuoltolaitosten toimittaman talousveden laatua. Viranomaisvalvonta koskee yksityisiä kaivoja silloin, kun on syytä epäillä terveyshaittoja. Yksittäiset kotitaloudet vastaavat itse hankkimansa talousveden laadusta.

Talousvettä toimittavat laitokset

Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava hyväksyntää vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan muuttamista. Laitoksen on osoitettava hakemuksessaan, että veden käsittely on riittävää raakaveden laatu sekä riskit huomioiden, ja että veden turvallisuus ja laatu voidaan taata. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty.

Talousvettä toimittava laitos on vastuussa toimittamansa veden laadusta ja sen tulee myös säännöllisesti tiedottaa veden laadusta vedenkäyttäjille.

Kaikkien talousvettä toimittavien laitosten, jotka toimittavat talousvettä yli 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 m³ päivässä, on laadittava yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelmassa arvioidaan veden laatuun liittyvät riskitekijät sekä säännöllisen näytteenoton tarve. Valvontatutkimusohjelmaan liitetään lisäksi vesilaitoksen valmiussuunnitelma erilaisten veden laatuun liittyvien häiriöiden varalle.

Talousvettä toimittavien laitosten valvontatarkastukset tehdään voimassa olevan Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksista peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Eurofins Ahma Oy:n Rovaniemen laboratorio tutkii Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon talousveteen liittyvät viranomaisnäytteet.

Hakemus talousvettä toimittava laitos

Hakemus talousvesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymiseksi

Eviran hyväksymät laboratoriot

Talousvesikaivot

Talousvettä toimittavien laitosten toiminta-alueiden ulkopuolelle jäävien elintarvikkeita käsittelevien valvontakohteiden (esim. kaupat, tarjoilupaikat, koulut ja päiväkodit), talousvesi tutkitaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista mukaisesti 1 - 3 vuoden välein.  Näille valvontakohteille on määritetty jokaiselle oma näytteenottotiheys.

Yksityisten kaivojen vedenlaatu suositellaan tutkittavaksi vesilaboratoriossa kolmen vuoden välein, vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan. Laboratorioon tai terveystarkastajaan on hyvä olla yhteydessä etukäteen muun muassa näytteenotto-ohjeiden ja näytepullojen saamiseksi.

Kaivoveden terveydellinen laatu on syytä varmistaa

  • ennen uuden kaivon käyttöönottoa
  • kun veden haju, maku tai väri on muuttunut
  • kun veden epäillään aiheuttavan terveyshaittoja.

Eurofins Ahma Oy:n vesinäytepulloja on haettavissa Tunturi-Lapin ympäristöterveyden palvelupisteistä. Muoniossa terveystarkastaja toimittaa näytepullot asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana Muonion kunnan tekniseen toimistoon, josta ne ovat noudettavissa.  Näytteet voi toimittaa joko suoraan laboratorioon tai ympäristöterveydenhuollon palvelupisteisiin etukäteen sovittuna ajankohtana. Näytteet toimitetaan edelleen tutkittavaksi Eurofins Ahma Oy:n Rovaniemen laboratorioon. Kaivovesinäytteiden tutkiminen on maksullista. Eurofins Ahma Oy:n Rovaniemen laboratorio tutkii Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon talousveteen liittyvät viranomaisnäytteet.

Näytteenotto-ohje yksityiset kaivovedet

THL:n ohjeistusta kaivovesistä

Ympäristöhallinnon ohjeistusta kaivovesistä

Kiinteistöjen vesijärjestelmät

Legionellabakteerit vesijärjestelmissä

 

Lainsäädäntöä

 

Muualla verkossa